The product's manufacture and development by selecting media marketing and offering wholesale.

- product planning process

- production Planning for Profit Maximization

- product planning and management
- product planning in marketing management

RIGHTS

RIGHT TO SAFETY                           

RIGHT TO BE INFORMED            

RIGHT TO BE HEARD                          

RIGHT TO REDRESSSAL                     

RIGHT TO CONSUMMER EDUCATION   

RIGHT TO HEALTHY ENVIRONMENT   

RIGHT TO BASIC NEEDS   

RIGHT TO CHOOSE                           

RIGHT TO PROTECTION                

quyền được an toàn

quyền được thông báo

quyền được nghe

quyền được điều chỉnh, được khôi phục lại  

quyền được hướng dẫn

quyền được đáp ứng môi trường sức khoẻ

quyền cơ bản cần được có cho mọi nhu cầu

quyền được lựa chọn

quyền được bào vệ

confidential 

not available to the public

Welcome to

2017

City of Danang, VIETNAM